REGULAMIN KONKURSU
„Twoja historia zamieciona pod dywan”
http://www.poczytajdziecku.pl

1. Postanowienia ogólne
1.1 Organizatorem Konkursu jest blog http://www.poczytajdziecku.pl, a fundatorem nagród Wydawnictwo Kocur Bury Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Ozdobnej 11.
1.2 Konkurs rozpoczyna się dnia 22 maja 2017 roku (poniedziałek) i trwa do godziny 23:59 dnia 28 maja 2017 roku (niedziela).
1.3 Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 1 czerwca 2017 roku na blogu.

2. Zasady konkursu
2.1 Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
2.2 Zadaniem Uczestników Konkursu jest opublikowanie na blogu, w polu komentarza pod postem zatytułowanym „Konkurs: Twoja historia zamieciona pod dywan” krótkiej wypowiedzi pisemnej na następujący temat:
„Czy udało się Wam kiedyś przyłapać dzieci na próbach szybkiego ukrycia czegoś przed Wami, w nadziei, że raz zamiecione pod dywan, nie zostanie odkryte? Podzielcie się tą historyjką”.
2.3 Pod uwagę będą brane tylko zgłoszenia zamieszczone w komentarzach pod postem konkursowym na blogu.
2.4 O wyłonieniu zwycięzców decydować będzie Organizator Konkursu, wybierając trzy najzabawniejsze jego zdaniem wypowiedzi.
2.5 Lista zwycięzców zostanie opublikowana na blogu pod postem konkursowym.
2.6 Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 7 dni roboczych przesłać dane teleadresowe do wysyłki nagrody na adres e-mail: paulina.zaborek@poczytajdziecku.pl.
Wysyłka, wyłącznie na terenie Polski, realizowana jest przez wydawnictwo Kocur Bury w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników.
2.7 Jeżeli Zwycięzca nie prześle we wskazanym wyżej terminie wiadomości e-mail, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
2.8 Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.
2.9 Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu.

3. Nagrody
3.1 Nagrodą w Konkursie są 3 pakiety, każdy składający się z książki „Historie zamiecione pod dywan” autorstwa Agnieszki Zimnowodzkiej oraz materiałowej torby z logo wydawnictwa Kocur Bury.

4. Prawa autorskie i inne
4.1 Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do opublikowanej wypowiedzi oraz że nie narusza ona praw osób trzecich.
4.2 Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń oraz do usuwania ich bez podania przyczyny.
4.3 W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia Uczestnika w Konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres paulina.zaborek@poczytajdziecku.pl
4.4 W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu.

5. Postanowienia końcowe
5.1 Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane na adres e-mail paulina.zaborek@poczytajdziecku.pl w terminie 3 dni od zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.
5.2 Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu w terminie do 10 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wiadomość zwrotną przesłaną pocztą elektroniczną.
5.3 Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru zwycięzców konkursu i wydania nagród.
5.4. Wiadomość o konkursie zostaje przekazana w internetowych mediach społecznościowych (facebook.com, instagram.com) wyłącznie w celach informacyjnych. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani prowadzony przez serwisy facebook.com czy instagram.com ani z nimi związany.
5.5 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz